Δραστηριότητες

Η SMR Consultants δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατέχοντας υψηλή τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας έγκυρη επιστημονική μεθοδολογία, ώστε να διασφαλίζει την αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει.
Στόχος της εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μέσα από την οργανική σύνδεση της επιχειρησιακής και της ακαδημαϊκής προσέγγισης κάθε αντικειμένου. Τα στελέχη και οι έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες της SMR Consultants διαθέτουν πολύπλευρη επαγγελματική αλλά και ερευνητική εμπειρία στους βασικούς άξονες δραστηριότητάς της.

Η SMR Consultants ειδικεύεται στο σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων, έργων & μελετών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές/διασυνοριακό επίπεδο.
Αναλυτικότερα προσφέρει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, στην υποστήριξη φορέων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και έργων, παρέχοντας:

  • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης.
  • Project management για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση, το συντονισμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.
  • Μελέτες σκοπιμότητας, διαγνωστικές μελέτες, υποστήριξη για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
  • Διαχείριση και υλοποίηση Διασυνοριακών – Διακρατικών Έργων
  • Εκπόνηση Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανάλυσης SWOT, Προώθησης- Προβολής Προϊόντων-Υπηρεσιών.
  • Μεταφορά & Διάχυση Τεχνογνωσίας και "Καλών Πρακτικών»,
  • Σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής και υλοποίηση δράσεων προβολής και δημοσιότητας

Η Εταιρεία είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ), του συλλογικού φορέα εκπροσώπησης της Αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα.