Νέα / Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020 06:22

Έργο "QUALIFY''

Το έργο QUALIFY σχεδιάστηκε για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον αγροδιατροφικό τομέα αντιμετωπίζοντας μια πρόκληση που πλήττει τις εμπλεκόμενες περιφέρειες και ολόκληρη την ΕΕ (όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή):

 § Τη βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας αυτών των ΜΜΕ

 §  Την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα

 §  Την προώθηση της αυθεντικότητας στα προϊόντα τους

 Η υπέρβαση των εμποδίων που συνδέονται με αυτές τις προκλήσεις είναι να προωθηθεί η μείωση του κόστους, οι καλύτερες τιμές της αλυσίδας, οι καλύτερες διαδικασίες και τα καλύτερα προϊόντα που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να είναι πιο ανταγωνιστικές στις εθνικές και διεθνείς αγορές, παρουσία μεγαλύτερων εταιρειών, οι οποίες πλήττονται λιγότερο από τα παρουσιαζόμενα θέματα.

Στόχος του έργου είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα των αγροτικών τροφίμων μέσω της αύξησης των επιπέδων ποιότητας και αυθεντικότητας, βελτιώνοντας τις πολιτικές που αντιμετωπίζουν την προώθηση των ΜΜΕ σε αυτόν τον κλάδο διασφαλίζοντας ότι αυτό το σχετικό ζήτημα είναι παρόν και εισηγμένο αποτελεσματικά. Το έργο στοχεύει επίσης στη διεύρυνση των ικανοτήτων των διαχειριστικών αρχών, των σχετικών εκπροσώπων των ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερομένων για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των πτυχών και την ανάπτυξη καλύτερων και αποδοτικότερων έργων.

Άλλοι στόχοι του έργο είναι:     

 1. να εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ του τομέα θα έχουν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά ποιοτικά πρότυπα για να καταστούν ανταγωνιστικότερες
 2.  να προωθήσει τα πρότυπα ποιότητας και την αυθεντικότητα ως βασική πτυχή της διαφοροποίησης των προϊόντων, αποφεύγοντας την απάτη
 3.  να δημιουργήσει μια διαδικασία μάθησης που θα ξεκινά από τον εντοπισμό και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση μέσων που βασίζονται στο ΕΤΠΑ για διαπεριφερειακές δράσεις που συνδέονται με την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
 4.  να υποστηρίξει την εφαρμογή των σχεδίων δράσης των μηχανισμών των εταίρων του έργου, αξιοποιώντας ρητά τη δυνατότητα να επενδύσουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης που συνδέονται με τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής και τις ΜΜΕ
 5.  να αναπτύξει την έννοια της διασυνοριακής ανταλλαγής γνώσεων, όπου όλοι οι εταίροι αξιοποιούν τις γνώσεις τους μέσω της εμπειρίας των άλλων εταίρων και μεταφέρουν τις δικές τους
 6.  να προωθήσει τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών του μοντέλου τετραπλής έλικας στη βελτίωση των μέσων πολιτικής
 7.  να προωθηθεί η χρήση των ΤΠΕ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής ως κύριου εργαλείου για την ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ψηφιακής ατζέντας της ΕΕ.
 8. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι η βελτιωμένη ικανότητα των συμμετεχόντων οργανισμών να εργαστούν άμεσα ή έμμεσα για τη βελτίωση των επιλεγμένων μέσων ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη παρουσία πτυχών που συνδέονται με την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την πρόληψη της απάτης στις ΜΜΕ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

 • LP: Κυβέρνηση της Καταλονίας – Υπουργείο γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και τροφίμων
 • PP2: Γεωργικό Επιμελητήριο laVienne
 • PP3: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εσθονίας
 • PP4: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σλοβενίας
 •  PP5: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας
 • PP6: Περιφέρεια Θεσσαλίας
 •  
Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 12:18

Έργο "The Playful Paradigm"

 

Οι πόλεις προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αστικοποίησης, της γήρανσης, της κλιματικής αλλαγής, του κοινωνικού αποκλεισμού, μόνο εάν δημιουργηθούν και δημιουργούν ευχάριστες θέσεις. Το έργο με τίτλο "Το παιχνίδι και η πόλη: ένα καινοτόμο παράδειγμα για την κοινωνική ένταξη, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία θέσεων", με το ακρωνύμιο "The Playful Paradigm", αποσκοπεί στη μεταφορά του παιχνιδιάρικου παραδείγματος με βάση το gamification ως μια καινοτόμο ιδέα για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, του τρόπου ζωής και ενεργειακής ευαισθητοποίησης, της διαγενεακής και πολιτισμικής διαμεσολάβησης, της δημιουργίας χώρων και οικονομικής ευημερίας. Τα παιχνίδια προσφέρουν νέες στρατηγικές για την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων πόλεων στην αστική ανάπτυξη. Το να κάνει κανείς την υγιεινή επιλογή και απολαυστική είναι η βασική αρχή του έργου. Η ολιστική φύση των παιχνιδιών τα καθιστά εξαιρετικά μέσα για την προώθηση της ένταξης και συμμετοχής, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και αδυναμιών. Αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη επανεξέτασης της "ευημερίας της κοινότητας" με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και την ενίσχυση της συνοχής και ανθεκτικότητάς τους. Για την προώθηση της υγείας και της εξάλειψης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα οι τοπικές αρχές πρέπει να υλοποιήσουν καινοτόμες πράξεις σε σχέση με τους διάφορους παράγοντες της πόλης και άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτό αντιστοιχεί στη λεγόμενη κοινωνική μεσιτεία και διαμεσολάβηση ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο είναι η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Πολωνία, η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πραγματοποιεί έρευνα σε καταναλωτές για τη σύγκριση του συνολικού κόστους χρήσης οχημάτων διαφορετικού τύπου καυσίμων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF), στο οποίο συμμετέχει από την πλευρά της Ελλάδας μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών.

 
Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη του καταναλωτικού κοινού προκειμένου να γίνει κατανοητή η σύγκριση μεταξύ του κόστους των καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων οχημάτων διαφορετικού τύπου καυσίμων, με χρήση μια ενιαίας συγκριτικής μονάδας, εκφρασμένης σε €/100 χλμ.
 
Απαντήστε on line στο http://fpc4consumers.eu
(στην ενότητα: Online Questionnaire)
 
 
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 10:35

Ευρωπαϊκό Έργο ''E-Health Monitoring''

 

 

Το έργο E-HEALTH Monitoringπροωθεί καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα-Βουλγαρία, παρέχοντας ένα προσωπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της υγείας των πολιτών σε διακρατικό επίπεδο, το οποίο βασίζεται σε ΤΠΕ και προσωπικούς μη επεμβατικούς αισθητήρες.

Το σύστημα αυτό δεν θα παρέχει μόνο απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας των πολιτών, εκτός παραδοσιακού νοσοκομειακού περιβάλλοντος, αλλά θα δημιουργεί μια μόνιμη διασύνδεση των πολιτών με το ιατρικό προσωπικό, συμβάλλοντας άμεσα στην ίση μεταχείριση και πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, στοχεύοντας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρώπης.

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, φιλικού στη χρήση, προσαρμόσιμου, φορητού, προσωπικού και χαμηλού κόστους συστήματος ηλεκτρονικής υγείας για όλους. Λόγω της αυξανόμενης επίπτωσης της φτώχειας και των πολλών κοινωνικών συνεπειών της, μεταξύ των οποίων οι επιδεινούμενες συνθήκες δημόσιας υγείας, o στρατηγικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, υιοθετώντας τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζονται στις προσωπικές ανάγκες και συγχρόνως είναι αυξημένης αξιοπιστίας και μειωμένου κόστους.

Δημόσιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του συντονισμού και της ολοκλήρωσης των στόχων του έργου σε τρεις περιοχές των δύο συνεργαζόμενων Ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ της Ελλάδας και Βουλγαρίας.

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

"Κέντρο φροντίδας και αλληλεγγύης Δήμος Κομοτηνής" Έλλαδα

"Κεντρική Ένωση Δήμων στην Ελλάδα" ΚΕΔΕ Ελλάδα

«Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» στην Κομοτηνή Ελλλάδα

Δήμος Kirkovo (Επαρχία Καρδάλου) Βουλγαρία

Σύνδεσμος" EURORADAR "με βάση την Περιφέρεια Σμόλιαν. Βουλγαρία

Συνχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας Interreg V-A 2014-2020, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

 

 

Επτά Δήμοι του νομού Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμμετέχουν στο έργο της ενεργειακής αποδοτικότητας, χρησιμοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας σε 116 δημοτικά κτίρια, ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών 3.2 ΜWστις στέγες αυτών των κτιρίων και δράσεις για το δημοτικό φωτισμό. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 45.6 GWh/y και η παραγωγή της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 20.24 M€ και το κόστος του έργου 1.06 M€.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, το έργο πρέπει να επικεντρωθεί στη βέλτιστη ομαδοποίηση των κατακερματισμένων δημοτικών έργων για να πετύχει σημαντικό βαθμό, λογικό χρόνο αποπληρωμής και διαφοροποίηση των κινδύνων. Η συνένωση των πόρων χρησιμοποιείται για να βελτιστοποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα για όλους τους εταίρους και να εξασφαλίσει υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Επίσης, θα διευκολύνει την εκμετάλλευση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Η μέθοδος ‘’Crowdfunding’’ εισήχθη πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία και θα εξεταστεί με πολλή προσοχή.

Το συγκεκριμένο έργο είναι η πρώτη προσπάθεια που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα και στοχεύει στη σημαντική συνεισφορά των ενεργειακών επιδόσεων. Για το λόγο αυτό συνεργάζονται πολλοί φορείς. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων, αναπαραγωγή, διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Σημαντική βοήθεια στο έργο παρέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Το έργο «Joint Water REsources management System for Long-term Efficiency» (Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα

με ακρώνυμο «WRESTLE», εντάσσεται στον ΆξοναΠροτεραιότητας 2 «Α Sustainable and Climate Adaptable Cross-Border Area», ΕπενδυτικήΠροτεραιότητα 6f «Promoting innovative technologies to improve environmental protection and resource efficiency in the waste sector, soil protection or to reduce air pollution» καιειδικόστόχο 6 «To enhance water management» τουΠρογράμματοςΣυνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Το έργο «WRESTLE» αποτελεί μία συστηματική προσπάθεια για τον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού σχεδίου προς μία βιώσιμη διαχείριση των υδάτων μέσα από την αποδοτική χρήση των διασυνοριακών διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε μία ενιαία διασυνοριακή προσέγγιση για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων συμβάλλοντας στην προσαρμογή έναντι των απαιτήσεων που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά (WaterFrameworkDirective 2000/60/EC) και ειδικότερα στον τομέα της αποδοτικής χρήσης. Οι εταίροι του έργου θα εργαστούν από κοινού ώστε να αναλύσουν τις υφιστάμενες συνθήκες στη διασυνοριακή περιοχή και να αναπτύξουν μία κοινή προσέγγιση με τη μορφή ενός Σχεδίου Δράσης ώστε να καλυφθούν οι ειδικότερες απαιτήσεις των αρχών της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και της ως άνω Οδηγίας. Επιτυχημένες πρακτικές και προηγούμενες εμπειρίες θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν ώστε να προσαρμοστούν κατάλληλα στην ειδικότερη περίπτωση της διασυνοριακής περιοχής. Το Σχέδιο Δράσης θα αποτελείται από την εξειδίκευση της κοινής μέσο-βραχυπρόθεσμης στρατηγικής, καθώς και από μία ενότητα Πολιτικών Κατευθύνσεων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων.

Ταυτόχρονα, οι εταίροι του έργου αναμένεται να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να εφαρμόσουν ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης της χρήση των υδάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν η κακή χρήση και η σπατάλη των υδάτινων πόρων ή οι διαρροές και να καθίσταται δυνατή η αποτροπή απρόβλεπτων αποτυχιών του υφιστάμενου συστήματος που οδηγούν σε τεράστια σπατάλη σε ετήσια βάση. Το προτεινόμενο σύστημα, θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης καθώς και σε δημόσια και δημοτικά κτίρια ενώ ταυτόχρονα θα αυτοματοποιεί τις διαδικασίες μέτρησης και την εξυπηρέτηση του χρήστη στις συναλλαγές του. Σκοπός του συστήματος είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών ελέγχου και παρακολούθησης ενός δικτύου ύδρευσης για την μείωση των διαρροών. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου του δικτύου (είσοδος νερού/κατανάλωση), τη μείωση του απωλειών νερού διαμέσου του αυτόματου ελέγχου της πίεσης και την αξιολόγηση του. Επιπρόσθετα το σύστημα θα παρέχει συνεχή ενημέρωση για τη χρήση σε πραγματικό χρόνο καθιστώντας δυνατή την προώθηση της αποδοτικής χρήσης και την έγκαιρη παρέμβαση και διόρθωση ενδεχόμενων αποτυχιών, παρέχοντας πιο αποτελεσματικές μετρήσεις κατανάλωσης μειώνοντας τα λάθη σε λογαριασμούς, δίνοντας τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο. Με αυτό τον τρόπο και οι ίδιοι οι χρήστες θα είναι σε θέση να μετρούν τα αποτελέσματα της υπεύθυνης στάσης τους απέναντι στο νερό.

Η τρίτη συνιστώσα του έργου αφορά στην υλοποίηση μίας εκτεταμένης και πολύ-επίπεδης καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το εμπλεκόμενο προσωπικό και στελέχη των συμμετεχόντων φορέων. Η Καμπάνια θα απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και σε ειδικούς στοχούμενους πληθυσμούς (παιδιά, νέοι,  αγρότες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, δημόσιες αρχές κλπ.) και θα έχει στόχο την καλλιέργεια «υπεύθυνης συμπεριφοράς» τόσο σε όρους αποδοτικής χρήσης του νερού όσο και σε όρους πρόληψης και προστασίας της ποιότητας/ποσότητας.

 

 
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019 06:38

Ηλεκτροκινητικότητα

Σελίδα 1 από 3