Έργο "The Playful Paradigm"

 

Οι πόλεις προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αστικοποίησης, της γήρανσης, της κλιματικής αλλαγής, του κοινωνικού αποκλεισμού, μόνο εάν δημιουργηθούν και δημιουργούν ευχάριστες θέσεις. Το έργο με τίτλο "Το παιχνίδι και η πόλη: ένα καινοτόμο παράδειγμα για την κοινωνική ένταξη, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία θέσεων", με το ακρωνύμιο "The Playful Paradigm", αποσκοπεί στη μεταφορά του παιχνιδιάρικου παραδείγματος με βάση το gamification ως μια καινοτόμο ιδέα για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, του τρόπου ζωής και ενεργειακής ευαισθητοποίησης, της διαγενεακής και πολιτισμικής διαμεσολάβησης, της δημιουργίας χώρων και οικονομικής ευημερίας. Τα παιχνίδια προσφέρουν νέες στρατηγικές για την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων πόλεων στην αστική ανάπτυξη. Το να κάνει κανείς την υγιεινή επιλογή και απολαυστική είναι η βασική αρχή του έργου. Η ολιστική φύση των παιχνιδιών τα καθιστά εξαιρετικά μέσα για την προώθηση της ένταξης και συμμετοχής, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και αδυναμιών. Αυτό ανταποκρίνεται στην ανάγκη επανεξέτασης της "ευημερίας της κοινότητας" με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και την ενίσχυση της συνοχής και ανθεκτικότητάς τους. Για την προώθηση της υγείας και της εξάλειψης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα οι τοπικές αρχές πρέπει να υλοποιήσουν καινοτόμες πράξεις σε σχέση με τους διάφορους παράγοντες της πόλης και άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτό αντιστοιχεί στη λεγόμενη κοινωνική μεσιτεία και διαμεσολάβηση ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι χώρες που συμμετέχουν στο έργο είναι η Ιταλία, η Λιθουανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Κροατία, η Πολωνία, η Ιρλανδία και η Ισπανία.