Υπηρεσίες

Ενδεικτικές Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Διαχείριση, Συντονισμός και Επίβλεψη έργων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)
 • Προετοιμασία και Υποβολή Προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Διαχείριση Μελετών
 • Διαχείριση Διαγωνισμών & Συμβάσεων
 • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Εκπόνηση Αναλύσεων SWOT
 • Εκπόνηση Μελετών Βέλτιστων Πρακτικών
 • Μεταφορά & Διάχυση Τεχνογνωσίας και "Καλών Πρακτικών»
 • Προώθηση Επιχειρηματικότητας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Εκπόνηση Επικοινωνιακών Σχεδίων και Οδηγών Επικοινωνιακής Στρατηγικής
 • Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)