Υψηλή τεχνογνωσία και εφαρμογή έγκυρης επιστημονικής μεθοδολογίας, ώστε να διασφαλίζουμε την αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών.

Φιλοσοφία

Η ανάπτυξη και η λειτουργία της εταιρείας στηρίζεται στη συνεχή επιδίωξη της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, παράλληλα με την παρακολούθηση και την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Πιστεύοντας ότι η παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού διαθέτοντας για το σκοπό αυτό όλους τους απαραίτητους πόρους.

Δραστηριότητα

Η SMR Consultants ειδικεύεται στο σχεδιασμό, εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων, έργων & μελετών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές/διασυνοριακό επίπεδο.

Στις βασικές αξίες της εταιρίας περιλαμβάνονται:

 • Δέσμευση & σεβασμός προς τον πελάτη
 • Προώθηση καινοτόμων λύσεων
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Αξιοπιστία
 • Ακεραιότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Στόχος της εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου:

 • Διαχείριση, Συντονισμός και Επίβλεψη έργων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)
 • Προετοιμασία και Υποβολή Προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Διαχείριση Μελετών
 • Διαχείριση Διαγωνισμών & Συμβάσεων
 • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν πολύπλευρη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στα ακόλουθα:

 • Εκπόνηση Μελετών Βέλτιστων Πρακτικών
 • Μεταφορά & Διάχυση Τεχνογνωσίας και "Καλών Πρακτικών»
 • Προώθηση Επιχειρηματικότητας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)
 • Εκπόνηση Επικοινωνιακών Σχεδίων και Οδηγών Επικοινωνιακής Στρατηγικής
 • Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)