Επιλέξιμη περιοχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαθέσιμα κονδύλια πρώτης πρόσκλησης: 20 εκ. ευρώ

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

  • Άξονας 1. Προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας μέσα στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.
  • Άξονας 2. Προώθηση του συντονισμού της προστασίας του περιβάλλοντος και της από κοινού μείωσης των θαλάσσιων απορριμμάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.
    • Προτεραιότητα 1.1 Από κοινού προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.
    • Προτεραιότητα 1.2 Αύξηση των διασυνοριακών εμπορικών ευκαιριών και του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα καθώς και συνδεόμενων τομέων.
    • Προτεραιότητα 2.1 Βελτίωση της κοινής περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
    • Προτεραιότητα 2.2 Προώθηση κοινής ευαισθητοποίησης και από κοινού δράσεων για τη μείωση των απορριμμάτων σε ποτάμια και θάλασσες.

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 31η Μαΐου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/