Επιλέξιμη περιοχή: όλη η Ελλάδα.

1

Διαθέσιμα κονδύλια: 224 εκ. ευρώ

Άξονες προτεραιότητας:

  1. Έξυπνη εξειδίκευση και αειφόρος ανάπτυξη
  2. Προώθηση στρατηγικών για Οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων
  3. Προστασία και προώθηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 31η Μαρτίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/