Επιλέξιμη περιοχή: όλη η Ελλάδα

Διαθέσιμα κονδύλια: 359 εκ. ευρώ

Άξονες προτεραιότητας:

  1. Έρευνακαικαινοτομία
  2. Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ
  3. Οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων
  4. Περιβάλλον και φυσικός πλούτος

Ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 30η Ιουνίου 2017

Για περισσότερες πληροφορίες:  http://www.interregeurope.eu/apply/