Επτά Δήμοι του νομού Αττικής ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμμετέχουν στο έργο της ενεργειακής αποδοτικότητας, χρησιμοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας σε 116 δημοτικά κτίρια, ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών 3.2 ΜWστις στέγες αυτών των κτιρίων και δράσεις για το δημοτικό φωτισμό. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 45.6 GWh/y και η παραγωγή της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας είναι 20.24 M€ και το κόστος του έργου 1.06 M€.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, το έργο πρέπει να επικεντρωθεί στη βέλτιστη ομαδοποίηση των κατακερματισμένων δημοτικών έργων για να πετύχει σημαντικό βαθμό, λογικό χρόνο αποπληρωμής και διαφοροποίηση των κινδύνων. Η συνένωση των πόρων χρησιμοποιείται για να βελτιστοποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα για όλους τους εταίρους και να εξασφαλίσει υψηλά ποσοστά συμμετοχής. Επίσης, θα διευκολύνει την εκμετάλλευση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων. Η μέθοδος ‘’Crowdfunding’’ εισήχθη πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία και θα εξεταστεί με πολλή προσοχή.

Το συγκεκριμένο έργο είναι η πρώτη προσπάθεια που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα και στοχεύει στη σημαντική συνεισφορά των ενεργειακών επιδόσεων. Για το λόγο αυτό συνεργάζονται πολλοί φορείς. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων, αναπαραγωγή, διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων. Σημαντική βοήθεια στο έργο παρέχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.