Η εταιρία «S.M.R. Consultants» υπέγραψε σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη διενέργεια έρευνας των χρηματοδοτικών αναγκών των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων. Σκοπός της έρευνας είναι η διαμόρφωση της εθνικής χρηματοδοτικής στρατηγικής προς αυτές τις επιχειρήσεις για την περίοδο έως 2027.
Αξίζει να σημειωθεί πως η υλοποίηση των νέων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ξεκίνησε με εντατικούς ρυθμούς στις αρχές του 2022 και επομένως ήταν αναγκαία η διενέργεια της εκ των προτέρων αξιολόγησης, προγενέστερα της κοινοποίησης του μέτρου χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου.

Κύριος στόχος της εν λόγω μελέτης ήταν να αναλύσει τη ζήτηση για χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, με έμφαση στις περιοχές όπου παρουσιάζεται αδυναμία κάλυψής της από τα υφιστάμενα κανάλια χρηματοδότησης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω της δημιουργίας δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα μέσω διαδικτυακών προσκλήσεων.

Ορισμένα από τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται παρακάτω:
 Ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι η υπερβολική φορολογία  Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID- 19 παρουσιάστηκε αύξηση κατά σχεδόν 50% των αναγκών για τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ 1 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε ότι αναζήτησε χρηματοδότηση προκειμένου να επιβιώσει  Το 72% των επιχειρήσεων που απάντησαν δήλωσε πως έχει σκοπό να αναζητήσει χρηματοδότηση εντός της επόμενης πενταετίας με κύριους σκοπούς την επέκταση σε νέες αγορές, την ενίσχυση της δυναμικότητας τους και της παρουσίας τους στις υπάρχουσες αγορές

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι ιδιαίτερης σημασίας αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας (οι οποίες αποτελούν και περίπου το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων) τόσο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης όσο και κατά τα τελευταία 2,5 χρόνια λόγω της πανδημίας COVID-19.