Το έργο με τίτλο «Empowering businesses Seeking Growth» («Ενδυνάμωση επιχειρήσεων στην Αναζήτηση Αναπτυξιακών Προοπτικών»), με ακρωνύμιο «SeeG», υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». Η περίοδος υλοποίησης είναι από 26/04/2021 έως 25/04/2023. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

 •  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης
 • ΠανεπιστήμιοΜακεδονίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 •  Economic Development Agency Bansko
 • Local Economic Development Agency – Razlog

 

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία – προώθηση ενός οικοσυστήματος που ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τους επιχειρηματίες και στοχεύει στην προώθηση ενός περιβάλλοντος που υποστηρίζει τους επιχειρηματίες (συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων επιχειρήσεων), προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες στις πραγματικές τους ανάγκες, αξιοποιώντας την δυνατότητα «ευρείας» προβολής τους και καλλιεργώντας συνθήκες συνεργασίας και δικτύωσης. Οι προκλήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

 

 •          Έλλειψη οριζόντιων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την παροχή μηχανισμών καθοδήγησης και υποστήριξης για την αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης. Αυτό θα αντιμετωπιστεί μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
 •       Περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρηματιών στην επιχειρηματική τεχνογνωσία, καθώς η γνώση δεν μοιράζεται και το αποτέλεσμα της «διάχυσης» δεν ωφελεί οριζόντια όλες τις επιχειρήσεις, καθώς συνήθως περιορίζεται μεταξύ των καινοτόμων. Αυτό θα αντιμετωπιστεί μέσω εργαλείων ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας.
 •         Περιορισμένη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες και επαφές, καθώς δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις πρόσβαση στις ίδιες ενημερωμένες πηγές πληροφοριών. Αυτό θα αντιμετωπιστεί μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και χρήσης εργαλείων και καναλιών πληροφόρησης.
 •          Έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων-υπηρεσιών. Αυτό θα αντιμετωπιστεί μέσω της ανάπτυξης ενός συστήματος υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
 •          Έλλειψη πρόσβασης/τεχνογνωσίας σχετικά με τεχνολογίες εξοικονόμησης κόστους. Αυτό θα αντιμετωπιστεί μέσω οριζόντιων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης.
 •       Ανεπαρκής ανθρώπινη ανάπτυξη και δεξιότητες. Αυτό θα αντιμετωπιστεί μέσω δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική γνώση.
 •       Έλλειψη συνεργασίας

 

Η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί περιλαμβάνει τα ακόλουθα πιλοτικά στοιχεία:

 

1. Δημιουργική ανταλλαγή: χρήση διαδικασιών (όπως εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της «διατομεακής» προσέγγισης πέρα ​​από τομείς, περιφέρειες ή/και επιστημονικούς κλάδους, στις οποίες οι πιθανοί εταίροι – δικαιούχοι καλούνται να διατυπώσουν τις ανάγκες, τις ευκαιρίες και προσδοκίες.

2. Matchmaking: πρόκληση της προσπάθειας να συνδυαστεί το διεγερτικό ενδιαφέρον των επιχειρηματιών με την ακαδημαϊκή κοινωνία.

3. Θεωρία στην πράξη: η ακαδημαϊκή κοινωνία έξω από το συνηθισμένο πεδίο δραστηριοτήτων της, που επεκτείνει το στόχο του κοινού που συνήθως περιορίζεται σε πτυχιούχους και ερευνητές, αλλά σχεδόν ποτέ στην ίδια την επιχειρηματική κοινότητα.

4. Όχι μόνο δημοσιότητα: χρήση εργαλείων διάδοσης, όχι μόνο για την προώθηση του έργου και των αποτελεσμάτων του, αλλά υπέρ των πραγματικών δικαιούχων, με στόχο την προώθηση της «επιχειρηματικής κουλτούρας» από κοινού στο ευρύτερο κοινό.

5. Αυτοπεποίθηση: συμπερίληψη δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και προσωπικής ανάπτυξης όσων αντιμετωπίζουν την ιδέα για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, καθώς φαίνεται ότι αυτός είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει μειονεκτικά ή περιορίζει δραματικά το επόμενο βήμα για τους νεοφερμένους στην επιχείρηση. Συνήθως συναντάμε τέτοιου είδους ενέργειες που περιλαμβάνονται σε έργα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε άνεργους και ευάλωτες ομάδες, υποτιμώντας τον αντίκτυπο που έχει η χαμηλή εμπιστοσύνη στη λήψη αποφάσεων ενός επιχειρηματία ή ενός ατόμου στη διαδικασία μιας επιχειρηματικής ιδέας.

6. Ευελιξία: οι πρωτοβουλίες στον τομέα της απασχόλησης ή των υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, συνήθως ακολουθούν μια συγκεκριμένη προκαθορισμένη δομή, δηλαδή συγκεκριμένες δραστηριότητες που απευθύνονται σε συγκεκριμένους δικαιούχους. Το προτεινόμενο, στην περίπτωση του έργου, πλέγμα δραστηριοτήτων βασίζεται, ωστόσο, στην παροχή μιας μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων – υπηρεσιών σε ένα ευρύ κοινό, που αποτελείται από επιχειρηματίες, άτομα σε διαδικασία έναρξης δικής τους επιχείρησης, άτομα που αναρωτιούνται αν είναι σε θέση να προβούν στον τομέα της επιχειρηματικότητας κ.λπ. Η εισαγωγή μιας διαδικασίας δημιουργίας προφίλ σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του έργου δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι προσδιορισμένες ανάγκες (των ενδιαφερομένων) και να προχωρήσουν στην παροχή του σωστού συνδυασμού υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η ευελιξία παροχής υπηρεσιών μέσω εξατομικευμένων ή ομαδικών συνεδριών, ενισχύει την επίτευξη καλύτερων και σίγουρα πιο αποτελεσματικών εκβάσεων.

 

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου που θα βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή και θα συμβάλουν στους κύριους στόχους του έργου είναι:

 •                Η υλοποίηση δράσεων δικτύωσης όπως στρογγυλές τράπεζες, επιχειρηματικά φόρουμ, θεματικά εργαστήρια και πλατφόρμα ευκαιριών εταιρικής σχέσης, που συμβάλλουν στην προώθηση της διακρατικής συνεργασίας
 •              Η δημιουργία ενός στρατηγικού πλαισίου επιχειρηματικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει μελέτη χαρτογράφησης στη διασυνοριακή περιοχή και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βέλτιστες πρακτικές σε θέματα καινοτομίας, εξωστρέφειας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 •            Η ενίσχυση του συστήματος υποστήριξης των ΜμΕ μέσω της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων και εργαλείων
 •        Η υλοποίηση εκπαιδεύσεων με επίκεντρο την οργάνωση & διαχείριση ΜμΕ με έμφαση σε περιόδους κρίσης, βιώσιμες τεχνικές οικονομικής διαχείρισης-ανάκτησης οφειλών, χαμηλού κόστους αποδοτικές τεχνολογίες πληροφορικής, επιταχυντές ανάπτυξης, εξάλειψη περιορισμών κ.λπ.
 •          Η υλοποίηση συνεδριών ενίσχυσης επιχειρηματικών δεξιοτήτων που επικεντρώνονται σε 2 κύριες κατηγορίες, κατά την κατάρτιση προφίλ των δικαιούχων: (α) την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, της αυτοπεποίθησης και των δεξιοτήτων δικτύωσης για νέους ή επιχειρηματίες και (β) την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις προτύπων ISO, ανάλυση και διαχείριση κινδύνου, σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, GDPR κ.λπ.
 •      Η πραγματοποίηση θεματικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης, με επίκεντρο τη διαχείριση καινοτομίας, την εξωστρέφεια, την κοινωνική οικονομία, τις startups, την αξιολόγηση ευκαιριών χρηματοδότησης, τις ίσες ευκαιρίες και την απαγόρευση των διακρίσεων στις επιχειρήσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
 •        Η ανάπτυξη ενός μοντέλου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο επιχείρησης ή ομάδας, εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής καθοδήγησης για επιχειρηματίες