Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο πραγματοποιεί έρευνα σε καταναλωτές για τη σύγκριση του συνολικού κόστους χρήσης οχημάτων διαφορετικού τύπου καυσίμων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF), στο οποίο συμμετέχει από την πλευρά της Ελλάδας μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη του καταναλωτικού κοινού προκειμένου να γίνει κατανοητή η σύγκριση μεταξύ του κόστους των καυσίμων και των λειτουργικών εξόδων οχημάτων διαφορετικού τύπου καυσίμων, με χρήση μια ενιαίας συγκριτικής μονάδας, εκφρασμένης σε €/100 χλμ.
Απαντήστε on line στο http://fpc4consumers.eu
(στην ενότητα: Online Questionnaire)