Το έργο QUALIFY σχεδιάστηκε για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον αγροδιατροφικό τομέα αντιμετωπίζοντας μια πρόκληση που πλήττει τις εμπλεκόμενες περιφέρειες και ολόκληρη την ΕΕ (όπως δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή):

§Τη βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας αυτών των ΜΜΕ

§  Την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα

§  Την προώθηση της αυθεντικότητας στα προϊόντα τους

Η υπέρβαση των εμποδίων που συνδέονται με αυτές τις προκλήσεις είναι να προωθηθεί η μείωση του κόστους, οι καλύτερες τιμές της αλυσίδας, οι καλύτερες διαδικασίες και τα καλύτερα προϊόντα που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να είναι πιο ανταγωνιστικές στις εθνικές και διεθνείς αγορές, παρουσία μεγαλύτερων εταιρειών, οι οποίες πλήττονται λιγότερο από τα παρουσιαζόμενα θέματα.

Στόχος του έργου είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα των αγροτικών τροφίμων μέσω της αύξησης των επιπέδων ποιότητας και αυθεντικότητας, βελτιώνοντας τις πολιτικές που αντιμετωπίζουν την προώθηση των ΜΜΕ σε αυτόν τον κλάδο διασφαλίζοντας ότι αυτό το σχετικό ζήτημα είναι παρόν και εισηγμένο αποτελεσματικά. Το έργο στοχεύει επίσης στη διεύρυνση των ικανοτήτων των διαχειριστικών αρχών, των σχετικών εκπροσώπων των ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερομένων για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των πτυχών και την ανάπτυξη καλύτερων και αποδοτικότερων έργων.

Άλλοι στόχοι του έργο είναι:     

 1. να εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ του τομέα θα έχουν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά ποιοτικά πρότυπα για να καταστούν ανταγωνιστικότερες
 2. να προωθήσει τα πρότυπα ποιότητας και την αυθεντικότητα ως βασική πτυχή της διαφοροποίησης των προϊόντων, αποφεύγοντας την απάτη
 3. να δημιουργήσει μια διαδικασία μάθησης που θα ξεκινά από τον εντοπισμό και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση μέσων που βασίζονται στο ΕΤΠΑ για διαπεριφερειακές δράσεις που συνδέονται με την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
 4. να υποστηρίξει την εφαρμογή των σχεδίων δράσης των μηχανισμών των εταίρων του έργου, αξιοποιώντας ρητά τη δυνατότητα να επενδύσουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης που συνδέονται με τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής και τις ΜΜΕ
 5. να αναπτύξει την έννοια της διασυνοριακής ανταλλαγής γνώσεων, όπου όλοι οι εταίροι αξιοποιούν τις γνώσεις τους μέσω της εμπειρίας των άλλων εταίρων και μεταφέρουν τις δικές τους
 6. να προωθήσει τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών του μοντέλου τετραπλής έλικας στη βελτίωση των μέσων πολιτικής
 7. να προωθηθεί η χρήση των ΤΠΕ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής ως κύριου εργαλείου για την ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ψηφιακής ατζέντας της ΕΕ.
 8. Το κύριο αποτέλεσμα του έργου είναι η βελτιωμένη ικανότητα των συμμετεχόντων οργανισμών να εργαστούν άμεσα ή έμμεσα για τη βελτίωση των επιλεγμένων μέσων ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη παρουσία πτυχών που συνδέονται με την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την πρόληψη της απάτης στις ΜΜΕ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

 • LP: Κυβέρνηση της Καταλονίας – Υπουργείο γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και τροφίμων
 • PP2: Γεωργικό Επιμελητήριο laVienne
 • PP3: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εσθονίας
 • PP4: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σλοβενίας
 • PP5: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας
 • PP6: Περιφέρεια Θεσσαλίας