Προώθηση της αστικής ολοκλήρωσης της Πράσινης Υποδομής με σκοπό τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης στις πόλεις.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση της διαχείρισης του κλίματος στη διαχείριση των πράσινων υποδομών σε τοπικό επίπεδο μέσω της καθιέρωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής που θα επικεντρώνεται στις Αστικές Πράσινες Περιοχές (UGAs). Το έργο προωθεί την αστική ολοκλήρωση, η οποία μεταφράζεται στη σκέψη των αστικών ανοιχτών χώρων όχι ως απομονωμένες μονάδες αλλά ως ζωτικής σημασίας στοιχεία του αστικού τοπίου με το δικό τους ειδικό σύνολο λειτουργιών και συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή.

Στόχοι του έργου είναι:

  • Καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των UGAs με βάση τον συνεργατικό σχεδιασμό και τις βέλτιστες πρακτικές στην αστική δασοκομία, ικανοποίηση των δημόσιων αξιών και προώθηση της αστικής προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές.
  • Ενσωμάτωση και προώθηση ευρωπαϊκών πολιτικών
  •  Ανάλυση και πολλαπλασιασμός των επιπτώσεων των UGAs στα κλιματικά προβλήματα στις πόλεις (θερμικά κύματα και επίδραση θερμότητας, αυξημένη απορροή κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων, αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση / ψύξη κτιρίων).
  •  Προώθηση της ενσωμάτωσης της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών δασών για την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο Σύμφωνο των Δημάρχων και σε άλλες πολιτικές της ΕΕ.
  •  Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του πολυλειτουργικού σχεδιασμού των UGAs
  •  Αειφόρο ενημέρωση των φορέων λήψης αποφάσεων σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη της ανάληψης δράσης για την προσαρμογή / μετριασμό της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο δήμων
  •  Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων για τον μετριασμό των επιπτώσεών τους.
  •  Διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας και βελτίωση των οικοτόπων για είδη πανίδας και χλωρίδας στις πόλεις