Το έργο με τίτλο «Μία πρωτοβουλία για την Κεφαλοποίηση Τουριστικών Ευκαιριών στην Περιοχή (An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region)» με ακρωνύμιο «CapTour», υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». Η περίοδος υλοποίησης είναι από 06/05/2021 έως 05/05/2023. Το έργο αποτελείται από τέσσερις (4) δικαιούχους από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, δύο (2) Έλληνες δικαιούχους και δύο (2) Βούλγαρους: Πανελλήνιο Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Επιτροπή Ερευνών/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ένωση Ξενοδόχων, Εστιατορίων και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων του SANDANSKI και η Ένωση Ξενοδόχων και Εστιατορίων Ροδόπης.

Το έργο εφαρμόζει ένα σύνολο δράσεων με απώτερο στόχο την ενίσχυση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία στον τουριστικό κλάδο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Βουλγαρία. Το έργο επικεντρώνεται στις ΜμΕ αυτού του κλάδου, καθώς η θέση και ο ρόλος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακή περιοχής και η ανάπτυξη της τουριστικής επιχειρηματικότητας θεωρείται δυναμικός παράγοντας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες αφορούν στα ακόλουθα:

 •   Δυσκολίες στην απόκτηση επιχειρηματικής χρηματοδότησης: Δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης και της έλλειψης έρευνας, το έργο θα εξαλείψει τις δυσκολίες στην απόκτηση επιχειρηματικής χρηματοδότησης για τις ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού
 •  Περιορισμένη πρόσβαση στην τεχνογνωσία: Το έργο θα διευκολύνει τη συνεργασία για την προώθηση της μάθησης από ομοτίμους καθώς και για την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών για την ενίσχυση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της τουριστικής βιωσιμότητας
 •  Περιορισμένη πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες και επαφές: Έχουν προβλεφθεί δραστηριότητες για τη δημιουργία δικτύου, την ευαισθητοποίηση και τη χρήση εργαλείων και καναλιών πληροφόρησης
 •  Έλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων-υπηρεσιών: Η πρόκληση σχετίζεται με την έλλειψη οριζόντιων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης, προκειμένου οι ΜμΕ και οι επιχειρηματίες στον τουριστικό τομέα να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να παρέχουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα
 •  Έλλειψη τεχνογνωσίας σχετικά με τεχνολογίες εξοικονόμησης κόστους: Προβλέπονται οριζόντιες και εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης με στόχο την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης
 •  Ανεπαρκής ανθρώπινη ανάπτυξη και δεξιότητες: Προβλέπονται δραστηριότητες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική γνώση αλλά και που επηρεάζουν τη στάση απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα
 •  Έλλειψη ευκαιριών συνεργασίας και σχημάτων δικτύωσης

Αυτές οι προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν μέσω μιας καλά σχεδιασμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει πιλοτικές δράσεις για τον τουριστικό τομέα. Θα δημιουργηθούν νέοι σύνδεσμοι καθώς στον τομέα της παρέμβασης υπάρχουν σημαντικοί σπασμένοι δεσμοί μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινωνίας και της επιχειρηματικής ζωής. Φαίνεται ότι μέχρι σήμερα η εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινωνίας σε σχετικά έργα περιοριζόταν στην εκπόνηση μελετών. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να εφαρμοστεί η θεωρία στην πράξη, προκαλώντας τους πιθανούς δικαιούχους να συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινωνία που μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες.

Το έργο αποτελείται από δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του συστήματος υποστήριξης των ΜμΕ για τη βελτίωση των συνθηκών επιχειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με ενέργειες προσαρμοσμένες σε όσους στοχεύουν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις και σε όσες είναι ήδη ενεργές. Οι δράσεις του έργου, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα ευκαιριών συνεργασίας, θα παρέχει επιχειρηματική υποστήριξη μέσω δημοσιευμένων αποτελεσμάτων έργων για όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, ενώ η δικτύωση για ΜμΕ θα είναι ευκολότερη αφού θα φιλοξενηθούν ευκαιρίες δικτύωσης.

Θα πραγματοποιηθούν τομεακά στρογγυλά τραπέζια και επιχειρηματικά φόρουμ προκειμένου οι δυνητικοί επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση στην τεχνογνωσία και υποστήριξη του κλάδου για τη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών. Επίσης, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν τεχνογνωσία μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε νέες & νεοσύστατες ΜμΕ, αφού μέσω του έργου θα δοθούν οι απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχία της επιχείρησης και θα ενισχυθεί η υποστήριξη των ΜμΕ.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου που θα βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή και θα συμβάλουν στους κύριους στόχους του έργου οι οποίοι είναι:

 •  Η υλοποίηση δράσεων δικτύωσης όπως στρογγυλά τραπέζια, επιχειρηματικά φόρουμ, θεματικά εργαστήρια και πλατφόρμα ευκαιριών εταιρικής σχέσης, που συμβάλλουν στην προώθηση της διακρατικής συνεργασίας
 •  Η ανάπτυξη μιας μελέτης χαρτογράφησης με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού τομέα μέσω της συγκέντρωσης βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με χρηματοδοτικά μέσα για την τουριστική ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, τον βιώσιμο τουρισμό και τα μοντέλα ανάπτυξης που καθοδηγούνται από τον τουρισμό στην πράξη
 •  Η ενίσχυση του συστήματος υποστήριξης των ΜμΕ μέσω της ανάπτυξης ενός υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, όπως ένα τρίγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων και εργαλείων
 •  Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βελτίωσης δεξιοτήτων με επίκεντρο θέματα όπως οργάνωση και διαχείριση ΜμΕ, με έμφαση στη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη χρήση της πληροφορικής, την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και προϊόντων με τουριστικό προσανατολισμό
 •   Η υλοποίηση σύντομων συνεδριών δεξιοτήτων οικοδόμησης εστιασμένων στην εξυπηρέτηση πελατών για τουριστικές επιχειρήσεις, το τουριστικό μάρκετινγκ για επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, την ευαισθητοποίηση σχετικά με την τουριστική ταυτότητα και τη σημασία της για τις τοπικές οικονομίες
 •  Η πραγματοποίηση θεματικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων επισκέψεων μελέτης, με επίκεντρο θέματα όπως η καινοτομία, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η εξωστρέφεια, η κοινωνική οικονομία, τα πρότυπα ποιότητας, ο θεματικός τουρισμός και το ταξιδιωτικό blogging
 •  Η ανάπτυξη ενός προγράμματος υποστήριξης του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ομάδας, της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και της παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης (βασισμένη σε ομάδες) σε επιχειρηματίες