Έτος Ίδρυσης 2001

Υπηρεσίες

Κύριο αντικείμενο της εταιρείας «SMR Consultants» είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς του σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, η «SMR Consultants» δραστηριοποιείται στο χώρο των κοινωνικών και οικονομικών μελετών, καθώς και της έρευνας, κατέχοντας υψηλή τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας έγκυρη επιστημονική μεθοδολογία, ώστε να διασφαλίζει την αξιοπιστία και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους δημόσιους φορείς:

 • Υποστήριξη φορέων του δημόσιου τομέα κατά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και ποικίλων δράσεων ενισχυόμενων από Κοινοτικούς Πόρους.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη φορέων σε θέματα αναθέσεων και διαγωνιστικών διαδικασιών μελετών, δημοσίων έργων και υπηρεσιών/προμηθειών.
 • Σχεδιασμός, διαχείριση και παρακολούθηση έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στα Διακρατικά Προγράμματα και Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.
 • Εκπόνηση μελετών, σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και επενδυτικών σχεδίων δημόσιων φορέων.
 • Διενέργεια κοινωνικών και οικονομικών ερευνών, με αντικείμενο τη μελέτη και ανάλυση κοινωνικών φαινομένων ή τις γενικότερες δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές κλπ. συνθήκες που χαρακτηρίζουν μια περιοχή παρέμβασης.

Επιπρόσθετα, η «SMR Consultants» προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ένα ευρύ δίκτυο επιστημονικών συνεργατών από διάφορους τομείς, είναι έτοιμο να καλύψει απόλυτα τις ανάγκες ενός οργανισμού σε ποικίλους τομείς:

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός επιχειρήσεων και οργανισμών:

 • Κατάρτιση business plans για την υπαγωγή επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Μελέτες σκοπιμότητας, διαγνωστικές μελέτες, υποστήριξη για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Σχεδιασμός προϊόντων και έρευνες αγοράς.

Οργάνωση επιχειρήσεων και αναδιοργάνωση διαδικασιών (ΒPR):

 • Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων με χρήση των νέων τεχνολογιών.
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικασιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Σχεδιασμός, διαχείριση και παρακολούθηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και έργων:

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Συντονισμός, διαχείριση και την υλοποίηση επιδοτούμενων έργων.
 • Ανάπτυξη επιδοτούμενων πόρων.
SMR Consultants

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Διαχείριση, Συντονισμός και Επίβλεψη έργων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)
 • Προετοιμασία και Υποβολή Προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Διαχείριση Μελετών
 • Διαχείριση Διαγωνισμών & Συμβάσεων
 • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Εκπόνηση Αναλύσεων SWOT
 • Εκπόνηση Μελετών Βέλτιστων Πρακτικών
 • Μεταφορά & Διάχυση Τεχνογνωσίας και “Καλών Πρακτικών»
 • Προώθηση Επιχειρηματικότητας σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Εκπόνηση Επικοινωνιακών Σχεδίων και Οδηγών Επικοινωνιακής Στρατηγικής
 • Σύνταξη Σχεδίων Προώθησης – Προβολής (Marketing Plans)